stredisko saleziani moznosti linky fotky z akcii odkazy kontakt

Domov Domov

DOMKA - BANSKÁ BYSTRICA
Domka
Združenie saleziánskej mládeže
Tatranská 38/A
974 11 Banská Bystrica

IČO : 359 835 58
DIC : 2021 368 976
Č.u.: 4008096914/7500Oficiálna stránka združenia:
www.domka.sk
rozdelovac obsahu tlačivo 2% z dane
      Domka – Združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie, ktoré pôsobí na Slovensku od roku 1991. Je registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom:
VVS/1-900/90-4507.
V súčasnosti má 34 stredísk a počet registrovaných členov viac ako 7 500 vďaka čomu dosiahla status jednej z najväčších detských a mládežníckych organizácií na Slovensku. Viac ako 10 rokov je členom Rady mládeže Slovenska (RMS) a s ďalšími jedenástimi krajinami Európy tvorí sieť Don Bosco Youth net (DBYN), ktorá je nadnárodnou organizáciou.
V Domka – Združenie saleziánskej mládeže bola v Banskej Bystrici zaregistrovaná 17.7. 1998. Ma vlastnú právnu subjektivitu. Domka (občianske združenie) a Saleziáni Don Bosca (rehoľná spoločnosť) majú rozdielnu štruktúru a zriaďovateľa. Obe spoločnosti sa zhodujú v cieľovej skupine, aktivitách, úlohách a cieľoch. Aj napriek svojej samostatnosti Domka vystupuje ako podporná štruktúra.
Dominantou činnosťou združení je voľný čas a jeho široké spektrum aktivít, ako aj nové možnosti, ktoré sa naskytajú pre dospievajúcich - dobrovoľníctvo. Zaraďujú sa tak do ponuky, ktorú Ministerstvo kultúry SR podporuje a zahŕňa v zákone, ktorý bol prijatý v apríli 2008 pod názvom „Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky voči deťom a mládeži v Slovenskej republike“ a taktiež prijatie nasledovného zákona s názvom „Zákon o podpore práce s mládežou.“ Ponuky v rámci záujmovej činnosti sa delia na dve skupiny, a to na krúžky a na ponuku organizovaných rovesníckych skupín (ďalej iba stretko).
Pod pojmom stretko sa vníma malá spriaznená skupina ľudí, ktorí sa stretávajú raz do týždňa a zabávajú sa na spoločných akciách. Tie si členovia stretka s daným dobrovoľníkom vymýšľajú a kreujú sami, alebo im ich zorganizujú iní. Noví členovia sa môžu zapájať do už existujúcich stretiek, alebo si vytvoriť aj nové, vlastné skupiny. Cieľom je stretanie sa s priateľmi. Stretká sa delia nielen podľa veku ale i podľa pohlavia, poznáme napr. chlapčenské, dievčenské alebo tiež zmiešané stretká.
Krúžok je športovo-umelecky-hudobno-dramatická ponuka, ako môžu rozvíjať svoje schopnosti aj vďaka skúsenému animátorovi v danej oblasti. Cieľom je zdokonaľovať sa v istom odbore záujmu. Krúžky sú napr.: futbalový, spevácky zbor, skalolezecký, angličtina pre začiatočníkov, modelársky, hokejbalový, tanečný, šikovné ruky a iné.
Okrem týchto činnosti sa zameriavame aj na organizovanie krátkodobých ale aj pobytových podujatí. Nechýbajú pravidelné ale i nepravidelné kultúrne i športové podujatia.
Pre činnosť diela sú nevyhnutní dobrovoľníci. Nielen pre praktické obhospodárenie celkovej širokej škály činností a aktivít, ale aj pre zachovanie atmosféry a účinnosti.
Ponuka pre dobrovoľníkov je možnosť zapojenia sa do vedenia krúžku, stretka alebo prebratie určitej zodpovednosti, ako je napr.: technika, strediskový časopis, nástenky, kronika, fotograf, kameraman strediska a iné. Všetci sa snažia vyvíjať pozitívny vplyv na osobnosť žiaka, a to z daného miesta a pozície, ktorú si vyberú alebo, ktorá je pre nich najvhodnejšia po prežitých skúsenostiach. Dobrovoľník v občianskom združení je bez finančného ohodnotenia.
spodny panel Farske oznamy Kontakt Domka

NOVINKYobrazok k novinke

200-vka dona Bosca

Mladí vzali iniciatívu do vlastných rúk.
15.8. 2015
obrazok k novinke

Detský tábor Poniklec 2015

Zvládli sme to aj napriek nečakaným zmenám.
7.8. 2015
obrazok k novinke

Tábor Jasenie 2015

Fotky z tábora nájdete na našej facebookovej stránke.
31.7. 2015
obrazok k novinke

Derniéra divadla KOLOTOČ

Tak a je to tu. Po roku a niekoľkých úspešných predvedeniach divadla na rôznych miestach Slovenska sa jeho púť skončila tam, kde sa narodilo...
28.6. 2015
1/99